การเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าใช้บริการ (สำหรับโปรโมชั่นที่อนุญาตให้เปลี่ยนวันเข้าใช้บริการได้เท่านั้น)

 1. สามารถทำการเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าใช้บริการได้หลังจากระบบยืนยันการชำระเงินสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 2. สามารถทำการเปลี่ยนวันเข้าใช้บริการด้วยตนเอง โดยทำรายการผ่านเว็บไซต์ ได้จำนวนสูงสุด 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ
 3. การเปลี่ยนแปลงวันเข้าใช้บริการสามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น

  1. 3.1 วันที่ที่ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่จะต้องอยู่ภายในขอบเขตวันที่สามารถเข้าใช้
   บริการได้ตามโปรโมชั่นนั้นๆ เท่านั้น
   3.2  วันที่ที่ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่
   วันที่กำหนดเข้าใช้บริการครั้งแรก
   3.3  การทำรายการเพื่อเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าใช้บริการต้องทำล่วงหน้าก่อนวันเข้าใช้
   บริการที่กำหนดไว้ในครั้งแรกไมน้อยกว่าวัน
   3.4 กรณีที่ซื้อบัตรเป็นกลุ่มการเปลี่ยนแปลงวันเข้าใช้บริการจะต้องเปลี่ยนพร้อมกันทั้งกลุ่ม ไม่สามารถแยกเปลี่ยนวันเข้าใช้บริการได้
 4. การเปลี่ยนแปลงวันเข้าใช้บริการในครั้งที่ 2 สามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขเดียว คือ จะต้องชำระค่าบัตรในราคาปกติเต็มจำนวน กรณีที่ลูกค้ายืนยันต้องการซื้อบัตรในราคาปกติ และยินยอมชำระเงินเพิ่มจากส่วนต่างของราคาปกติกับราคาพิเศษออนไลน์ ให้ดำเนินการ ดังนี้

  1. 4.1 ลูกค้าต้องติดต่อ customerservice@siamparkcity.com เพื่อแจ้งวันใช้บริการใหม่และขอรับE-mail ยืนยันให้สามารถใช้เงินที่ชำระแล้วเป็นส่วนลดในการซื้อบัตรราคาปกติได้
   4.2 เมื่อได้รับ E-mail ยืนยันแล้ว ลูกค้าจะต้องพิมพ์ E-mail ฉบับดังกล่าวมาเป็นหลักฐานประกอบการซื้อบัตรในวันใช้บริการใหม่ด้วย
 5. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าใช้บริการได้มากกว่า 2 ครั้ง ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการอื่น

 1. เนื่องจากเป็นบัตรราคาพิเศษบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน
 2. ในกรณีที่สั่งซื้อบัตร Si-Am Super Member อายุบัตรจะเริ่มนับจากวันที่เลือกเข้าใช้บริการในระบบ หากต้องการออกบัตรหลังจากวันที่เลือกไว้ในระบบโปรดแจ้ง customerservice@siamparkcity.comก่อนเข้าใช้บริการอย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้อายุบัตรยังคงเริ่มนับจากวันที่เลือกเข้าใช้บริการเดิม
 3. เมื่อใช้บริการจองบัตรผ่านทางเว็บไซต์ www.siamparkcity.com บริษัทฯ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

Rescheduling the Visit Date (Applicable to Some Promotions Only.)

 1. Rescheduling can only be done after the purchase order is confirmed.
 2. Self-rescheduling can be done through the website one time without any rescheduling fee.
 3. The self-rescheduling can only be processed under the following conditions;

  1. 3.1 The new visit date is limited by terms and conditions of the promotion firstly applied.
   3.2 The new visit date must be 30 days before/after the original schedule.
   3.3 The rescheduling request must be completed at least 1 day before the original visit date.
   3.4 All tickets in a group order must be rescheduled together. The separate rescheduling is allowed in no case.
 4. The second rescheduling is allowed only when visitors agree to top up the fee and pay for standard prices on the date of visit. In this case, visitors must proceed the following steps;

  1. 4.1 Select a new visit date and send a request for approval to customerservice@siamparkcity.com.
   4.2 Present the confirmation e-mail received after the request is approved to cashier and settle the top up fee on th visit date.
 5. The third rescheduling is allowed in no case.

General Terms and Conditions

 1. All tickets are non-refundable.
 2. Si-Am Super Member will be valid for one year starting from the recent visit date selected in the system. Any request for rescheduling through customerservice@siamparkcity.com is subjected to company´s approval and must be completed at least 2 days prior to the new visit date; nonetheless, the membership validity remains unchanged.
 3. This Agreement, and any operating rules for www.siamparkcity.com established by the Company, constitutes the entire agreement of the parties with respect to the subject matter hereof, and supersedes all previous written or oral agreements between the parties with respect to such subject matter.