รายการสั่งซื้อ/Order Details

ชื่อโปรโมชั่น/Promotion Details
วันที่เข้าใช้บริการ/Visit Date ราคา/Price จำนวนชุด/Qty. จำนวนบัตร/#Ticket จำนวนบัตรแถม/ #Complimentary Ticket รวมราคา (บาท)/Total Price in THB
Si-Am Kid Pack 120
0 ใบ
0 ใบ
0
ราคารวมทั้งหมด/Total Price in THB
0

การชำระเงินและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

* สำหรับการซื้อบัตรล่วงหน้าด้วยการชำระบัตรเครดิต ท่านจะได้รับ E-mail แจ้งยืนยันผล
การชำระเงินทันทีเมื่อทำรายการสำเร็จ หากท่านไม่ได้รับ E-mail ดังกล่าว กรุณาติดต่อเราที่
customerservice@siamparkcity.com หรือ โทร. 02 - 9197200 ต่อ 305 หรือ 257 ระหว่างเวลา
09.00-18.00 น. 

** สำหรับการซื้อบัตรล่วงหน้าด้วยการชำระเงินสด กรุณาแจ้งหมายเลขอ้างอิงการจองบัตร
หรือ พิมพ์ใบนำฝากพิเศษที่จะได้รับทางอีเมล์ เพื่อติดต่อชำระเงินได้ที่ ร้าน 7-Eleven ทุก
สาขา หรือ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 1. เงื่อนไขเวลาการชำระเงินสำหรับการชำระด้วยเงินสด

  1. 1.1 กรณีที่จองล่วงหน้า 1 วัน (จองวันนี้ เพื่อเข้าใช้บริการในวันรุ่งขึ้น) กรุณาชำระเงินในวันที่จองภาย
   ในเวลา 23.00 น.
   1.2 กรณีที่จองล่วงหน้า ไม่เกิน 7 วัน กรุณาชำระเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันเข้าใช้บริการที่กำหนดไว้ (ตัวอย่างเช่น จองวันที่ 1 เพื่อเข้าใช้บริการวันที่ 8 สามารถชำระเงินในวันใดก็ได้ระหว่างวันที่ 1 - วันที่ 7 ก่อนเวลา 23.00 น.)
   1.3 กรณีที่จองล่วงหน้า มากกว่า 7 วันขึ้นไป กรุณาชำระเงินภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันสั่งซื้อ (ยกตัวอย่างเช่น สั่งซื้อบัตรในวันที่ 1 เพื่อจะมาใช้บริการในวันที่ 10 จะต้องทำการชำระเงินภายในวันที่ 7 ก่อนเวลา 23.00 น. หมายเหตุ: กรุณาชำระเงินภายในวันที่ที่กำหนดในใบแจ้งการชำระเงิน (Pay Slip) เท่านั้น หากเกินกำหนดรายการสั่งซื้อของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 2. เมื่อบริษัทตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจัดส่ง E-mail แจ้งยืนยันผลการชำระเงินของท่านพร้อมใบยืนยันการสั่งซื้อทันที หากท่านไม่ได้รับ E-mail ดังกล่าว กรุณาติดต่อเราที่ customerservice@siamparkcity.com หรือ โทร. 02 - 919 7200 ต่อ 305 หรือ 257 ระหว่างเวลา 09.00-18.00 น.

การติดต่อรับบัตรผ่านประตู

 1. กรุณาติดต่อรับบัตรผ่านประตทูี่ช่องรับบัตรออนไลน์ (ช่องที่ 1 & ช่องที่ 2) ด้านหน้าทางเข้า
 2. โปรดแสดงหลักฐานการสั่งซื้อ/การชำระเงิน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารสำคัญอื่นที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้
 3. ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อไม่ใช่ผู้เข้าใช้บริการ ผู้เข้าใช้บริการต้องแสดงหลักฐานที่สามารถยืนยันตัวบุคคลของผู้สั่งซื้อและเอกสารแจ้งมอบสิทธิ์การรับบัตร (เช่น สำเนาบัตรประชาชนของผู้สั่งซื้อซึ่งลงลายมือชื่อพร้อมระบุข้อความมอบสิทธิ์การรับบัตรให้แก่ผู้ใช้บริการ) พร้อมแสดงหลักฐานยืนยันตัวบุคคลของตนเองด้วย
 4. บัตรที่สั่งซื้อพร้อมกันต้องเข้าใช้บริการในเวลาเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถแยกกลุ่มได้
 5. บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้เข้าใช้บริการหากไม่สามารถแสดงเอกสารตามที่กำหนดได้

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ

 1. บัตรสามารถใช้ได้เฉพาะวันที่กำหนดเท่านั้น
 2. บัตร 1 ใบใช้ได้ 1 คนเท่านั้น
 3. เงื่อนไขประกอบการใช้บริการเพิ่มเติมอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในแต่ละโปรโมชั่น (ถ้ามี)

การเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าใช้บริการ (สำหรับโปรโมชั่นที่อนุญาตให้เปลี่ยนวันเข้าใช้บริการได้เท่านั้น)

 1. สามารถทำการเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าใช้บริการได้หลังจากระบบยืนยันการชำระเงินสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 2. สามารถทำการเปลี่ยนวันเข้าใช้บริการด้วยตนเอง โดยทำรายการผ่านเว็บไซต์ ได้จำนวนสูงสุด 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ
 3. การเปลี่ยนแปลงวันเข้าใช้บริการสามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น

  1. 3.1 วันที่ที่ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่จะต้องอยู่ภายในขอบเขตวันที่สามารถเข้าใช้
   บริการได้ตามโปรโมชั่นนั้นๆ เท่านั้น
   3.2  วันที่ที่ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่
   วันที่กำหนดเข้าใช้บริการครั้งแรก
   3.3  การทำรายการเพื่อเปลี่ยนแปลงวันที่เข้าใช้บริการต้องทำล่วงหน้าก่อนวันเข้าใช้
   บริการที่กำหนดไว้ในครั้งแรกไม่น้อยกว่า 1 วัน
   3.4 กรณีที่ซื้อบัตรเป็นกลุ่มการเปลี่ยนแปลงวันเข้าใช้บริการจะต้องเปลี่ยนพร้อมกันทั้งกลุ่ม ไม่สามารถแยกเปลี่ยนวันเข้าใช้บริการได้
 4. การเปลี่ยนแปลงวันเข้าใช้บริการในครั้งที่ 2 สามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขเดียว คือ จะต้องชำระค่าบัตรในราคาปกติเต็มจำนวน กรณีที่ลูกค้ายืนยันต้องการซื้อบัตรในราคาปกติ และยินยอมชำระเงินเพิ่มจากส่วนต่างของราคาปกติกับราคาพิเศษออนไลน์ ให้ดำเนินการ ดังนี้

  1. 4.1 ลูกค้าต้องติดต่อ customerservice@siamparkcity.com เพื่อแจ้งวันใช้บริการใหม่และรอรับE-mail ยืนยันให้สามารถใช้เงินที่ชำระแล้วเป็นส่วนลดในการซื้อบัตรราคาปกติได้
   4.2 เมื่อได้รับ E-mail ยืนยันแล้ว ลูกค้าจะต้องพิมพ์ E-mail ฉบับดังกล่าวมาเป็นหลักฐานประกอบการซื้อบัตรในวันใช้บริการใหม่ด้วย
 5. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าใช้บริการได้มากกว่า 2 ครั้ง ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการอื่น

 1. เนื่องจากเป็นบัตรราคาพิเศษบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน
 2. ในกรณีที่สั่งซื้อบัตร Si-Am Year Pass อายุบัตรจะเริ่มนับจากวันที่เลือกเข้าใช้บริการในระบบ หากต้องการออกบัตรหลังจากวันที่เลือกไว้ในระบบโปรดแจ้ง customerservice@siamparkcity.comก่อนเข้าใช้บริการอย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้อายุบัตรยังคงเริ่มนับจากวันที่เลือกเข้าใช้บริการเดิม
 3. เมื่อใช้บริการจองบัตรผ่านทางเว็บไซต์ www.siamparkcity.com บริษัทฯ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

Payment Terms and Conditions

* For advanced tickets purchased by credit card, a confirmation e-mail will be sent out when the payment has successfully been processed. If you do not receive an e-mail, kindly contact us at customerservice@siamparkcity.com or +66 2 9197200#305 or 257 during 9am – 6pm.

* For advanced tickets to be paid by cash, please provide your booking reference no. or the printed pay-in slip received via e-mail after the reservation was made, and pay cash at any branch of 7ELEVEN or Counter Service with following logo.
 1. Timeline for Cash Payment

  1. 1.1 For one day advance booking (Book today, Visit tomorrow), please settle the payment on the date of booking before 23.00 hrs.
   1.2 For 7 days advance booking, please settle the payment at least 1 day before the visit date. (For instance, if you book the tickets on 1st and plan to visit on 8th, you can settle the payment any day between 1st – 7th but no later than 23.00 hrs. on 7th.)
   1.3 For more than 7 days advance booking, please settle the payment within 7 days after the date of booking. (For instance, if you book the tickets on 1st and plan to visit on 10th, you can settle the payment any day between 1st – 7th but no later than 23.00 hrs. on 7th.)
   Important: Please settle the payment by the due date stated on the pay-in slip or your booking will be automatically canceled.
 2. Once the payment is confirmed, the confirmation e-mail will be automatically sent out to your registered e-mail. If you do not receive an e-mail, kindly contact us at customerservice@siamparkcity.com or +66 2 9197200#305 or 257 during 9am – 6pm.

Ticket Redemption

 1. Please contact Online Ticket Counter 1 and 2 upon arrival.
 2. Present your booking confirmation e-mail and original passport/identification card issued by public authority.
 3. In the event that visitor is not a purchaser, please present the hard copy of confirmation e-mail and visitor's original passport/id card issued by public authority, together with a certified hard copy of passport/id card of the purchaser with a statement indicated that s/he authorizes the visitor to use the tickets purchased.
 4. Group order in which containing more than one ticket in a transaction could be redeemed in one transaction only. The separate redemption is allowed in no case.
 5. Siam Park Bangkok Co., Ltd. reserves the rights to deny any ticket redemption with insufficient document.

Admission

 1. Tickets are valid only on date stated above.
 2. 1 Ticket for 1 Person Only.
 3. Other additional terms and conditions as stated under each specific promotions (if any).

Rescheduling the Visit Date (Applicable to Some Promotions Only.)

 1. Rescheduling can only be done after the purchase order is confirmed.
 2. Self-rescheduling can be done through the website one time without any rescheduling fee.
 3. The self-rescheduling can only be processed under the following conditions;

  1. 3.1 The new visit date is limited by terms and conditions of the promotion firstly applied.
   3.2 The new visit date must be 30 days before/after the original schedule.
   3.3 The rescheduling request must be completed at least 1 day before the original visit date.
   3.4 All tickets in a group order must be rescheduled together. The separate rescheduling is allowed in no case.
 4. The second rescheduling is allowed only when visitors agree to top up the fee and pay for standard prices on the date of visit. In this case, visitors must proceed the following steps;

  1. 4.1 Select a new visit date and send a request for approval to customerservice@siamparkcity.com.
   4.2 Present the confirmation e-mail received after the request is approved to cashier and settle the top up fee on th visit date.
 5. The third rescheduling is allowed in no case.

General Terms and Conditions

 1. All tickets are non-refundable.
 2. Si-Am Year Pass will be valid for one year starting from the recent visit date selected in the system. Any request for rescheduling through customerservice@siamparkcity.com is subjected to company´s approval and must be completed at least 2 days prior to the new visit date; nonetheless, the membership validity remains unchanged.
 3. This Agreement, and any operating rules for www.siamparkcity.com established by the Company, constitutes the entire agreement of the parties with respect to the subject matter hereof, and supersedes all previous written or oral agreements between the parties with respect to such subject matter.