สยามพาร์ค บางกอก ให้ความใส่ใจและมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยกำหนดไว้ในนโยบายขั้นสูงสุดของการบริหารจัดการ เราบริหารความปลอดภัยโดยประเมินความเสี่ยงด้วยหลักการเชิงสถิติมา คำนวนหาโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบต่างๆ เพื่อออกแบบการป้องกัน และจัดระบบการซ่อมบำรุงเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance)

การซ่อมบำรุงเชิงป้องกันคือการตรวจสภาพกลไกและการทำงานของเครื่องเล่นโดยทีมงานซ่อมบำรุงของบริษัท อันประกอบด้วยวิศวกรและช่างผู้มีความเชี่ยวชาญ ทุกเช้าก่อนเปิดให้บริการ ทีมวิศวกรของสวนสยามจะทำการตรวจเช็คเครื่องเล่นก่อนเปิดให้บริการ ตามรายละเอียดและมาตรฐานที่บริษัทผู้ผลิตและติดตั้งเครื่องเล่นได้กำหนดไว้ หากตรวจพบข้อผิดปกติใดๆก็จะทำการซ่อมแซมแก้ไขจนเรียบร้อย จึงจะได้รับอนุมัติให้สามารถเปิดให้บริการได้ นอกจากนั้นทางบริษัทยังมีการตรวจเช็คเครื่องเล่นประจำปีโดยเรียนเชิญวิศวกรจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องเล่นแต่ละชนิด มาทำการควบคุมและตรวจเช็ค เพื่อสร้างความมั่นใจให้เครื่องเล่นทุกชนิดอยู่ในสภาพพร้อมที่สุดในการเปิดให้บริการ
การซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ เป็นระบบการซ่อมบำรุงที่นำเครื่องมือตรวจวัดชนิดต่างๆ มาเป็นตัวช่วยในการคาดเดาความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุผิดปกติ ทั้งนี้เนื่องจากอะไหล่ของเครื่องเล่นแต่ละชนิดมีอายุการใช้งานแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความถี่ในการใช้งาน เครื่องมือตรวจวัดจะสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและฉับไวเพื่อประกอบการบริหารการซ่อมบำรุง นอกจากนี้ เส้นทางเข้าเครื่องเล่นแต่ละชนิดจะถูกออกแบบและบริหารจัดการให้พร้อมใช้งานได้สะดวก เพื่อให้รถยนต์สามารถเข้าถึงเครื่องเล่นได้ในเวลาสั้นที่สุด พนักงานควบคุมเครื่องเล่นจะได้รับการฝึกอบรมถึงวิธีปฏิบัติงาน ที่ถูกต้องตามขั้นตอนของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นความไม่ประมาท ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้อง เช่น ไฟฟ้าดับ พนักงานผู้ให้บริการและทีมซ่อมบำรุงของสวนสยาม ก็ได้รับการฝึกฝนเพื่ออพยพผู้โดยสารลงตามขั้นตอนอย่างปลอดภัยอีกด้วย

ความปลอดภัยในสวนน้ำนั้นประกอบด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ และความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้บริการ ความปลอดภัยทางชีวภาพคือคุณภาพน้ำและสุขอนามัย กระบวนการกรองน้ำของสวนสยามนั้น ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยน้ำที่อยู่ของสระในสวนสยามได้รับการกรอง 3 รอบต่อวัน นอกจากนี้ยังมีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อควบคุมมาตฐานของน้ำ โดย ค่า pH ต้องอยู่ในช่วง 7.2 – 7.4 และค่า residual chlorine ต้องอยู่ในช่วง 0.6 -1.0

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้คุณภาพของน้ำจะผันแปรไปคือสิ่งแวดล้อม ทั้งแสงแดด ปริมาณน้ำฝน และปริมาณผู้ใช้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลความปลอดภัยทางน้ำ (Life Guard) ของเรา ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร American Red Cross ของสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเป็นหลักสูตรสากล ได้รับการยอมรับในศักยภาพและความเคร่งครัด เจ้าหน้าที่เหล่านี้จะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายอยู่อย่างสม่ำเสมออีกด้วย