การเข้า-ออกจากสวนสยาม
การเปลียนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ
สิ่งของที่ห้ามนำเข้ามาภายในสวนสยาม
กิจกรรมต้องห้ามภายในสวนสยาม
ความปลอดภัยในการใช้บริการเบื้องต้น
พฤติกรรมการเข้าใช้บริการ
การสูบบุหรี่ในสวนสยาม
การแต่งกาย
ความปลอดภัยในทรัพย์สินของลูกค้า
กรณีที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสวนสยามตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ข้างต้น สวนสยามขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้เข้าใช้บริการ หรือการขอให้บุคคลใดที่ได้เข้าใช้บริการแล้วออกจากสวนสยามโดยไม่คืนเงิน หรือจ่ายค่าชดเชยใดๆ ในทุกกรณี

หากท่านต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาสอบถามได้ที่พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์