1

จุดประชาสัมพันธ์

Information Desk
2

จุดจำหน่ายบัตร

Ticketing Area
3

จุดผ่านประตู

Addmission Gate
7

เรือปิคนิค

Picnic Boat
8

ค่ายลูกเสือ

Scout Camp
18

ภัตตาคารล็อคฟลูม

Log Flume Restaurant
21

ถนนหรรษา

Pleasure Street
27

ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติแอมฟีเธียเตอร์

Amphitheater
28

เวที เซ็นเตอร์พ้อยท์

Center Point
29

น้ำพุ ไซ-แอม

Si-Am Fountain
43

บาซาร์

Bazaar
52

ภัตตาคาร ไซ-แอม มารีน

Si-Am Marine Restaurant