คำนิยาม “วันพิเศษ” หมายถึง วันพิเศษที่บริษัทฯ จะประกาศให้ทราบก่อนวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี รวมถึงวันอื่นๆ ที่อาจประกาศเพิ่มเติมโดยอ้างถึงระเบียบฉบับนี้ในระหว่างปี

วันพิเศษในปี พ.ศ. 2561 ได้แก่

 • เดือนมกราคม : วันที่ 1, 2, 13
 • เดือนกุมภาพันธ์ : ไม่มี
 • เดือนมีนาคม : วันที่ 17, 18, 24, 25, 31
 • เดือนเมษายน : วันที่ 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 28, 29
 • เดือนพฤษภาคม : วันที่ 1, 5, 6
 • เดือนมิถุนายน : ไม่มี
 • เดือนกรกฎาคม : วันที่ 28
 • เดือนสิงหาคม : วันที่ 12
 • เดือนกันยายน : ไม่มี
 • เดือนตุลาคม : วันที่ 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 27, 28
 • เดือนพฤศจิกายน : ไม่มี
 • เดือนธันวาคม : วันที่ 5, 10, 31

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. การใช้บัตรอภินันทนาการประเภทต่างๆ ในวันพิเศษ จะอยู่ภายในขอบเขตดังต่อไปนี้

  ลำดับ ประเภทบัตร สิทธิ์ที่จะได้รับในวันทั่วไป สิทธิ์ที่จะได้รับในวันพิเศษ หมายเหตุ
  1 Si-Am Year Pass ได้รับบัตร Si-Am Year Pass
  เมื่อชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท
  ได้รับบัตร Si-Am Year Pass
  เมื่อชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
  -
  2 Si-Am Big Pack ได้รับบัตร Si-Am Big Pack
  เมื่อชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท
  ได้รับบัตร Si-Am Big Pack
  เมื่อชำระค่าธรรมเนียม 450 บาท
  -
  3 Si-Am Mini Pack ได้รับบัตร Si-Am Mini Pack
  เมื่อชำระค่าธรรมเนียม 60 บาท
  ได้รับบัตร Si-Am Mini Pack
  เมื่อชำระค่าธรรมเนียม 250 บาท
  -
  4 Si-Am Kid Pack ได้รับบัตร Si-Am Kid Pack
  เมื่อชำระค่าธรรมเนียม 15 บาท
  ได้รับบัตร Si-Am Kid Pack
  เมื่อชำระค่าธรรมเนียม 60 บาท
  -

 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กรณีเครื่องเล่นปิดให้บริการเนื่องจากการซ่อมบำรุงหรือสภาพอากาศไม่เหมาะสม
 4. ระเบียบการใช้บริการและข้อควรปฏิบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้ คำชี้ขาดของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี