คำนิยาม “วันพิเศษ” หมายถึง วันพิเศษที่บริษัทฯ จะประกาศให้ทราบก่อนวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี รวมถึงวันอื่นๆ ที่อาจประกาศเพิ่มเติมโดยอ้างถึงระเบียบฉบับนี้ในระหว่างปี

วันพิเศษในปี พ.ศ. 2562 ได้แก่

 • เดือนมกราคม วันที่ 1, 12
 • เดือนกุมภาพันธ์ ไม่มี
 • เดือนมีนาคม วันที่ 16, 17, 23, 24, 30, 31
 • เดือนเมษายน วันที่ 6, 7, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 27, 28
 • เดือนพฤษภาคม วันที่ 1, 4, 5
 • เดือนมิถุนายน ไม่มี
 • เดือนกรกฎาคม วันที่ 28
 • เดือนสิงหาคม วันที่ 12
 • เดือนกันยายน ไม่มี
 • เดือนตุลาคม วันที่ 5, 6, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 26, 27
 • เดือนพฤศจิกายน ไม่มี
 • เดือนธันวาคม วันที่ 5, 10, 31

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. การใช้บัตรอภินันทนาการประเภทต่างๆ ในวันพิเศษ จะอยู่ภายในขอบเขตดังต่อไปนี้

  ลำดับ ประเภทบัตร สิทธิ์ที่จะได้รับในวันทั่วไป สิทธิ์ที่จะได้รับในวันพิเศษ
  1 Si-Am Year Pass ได้รับบัตร Si-Am Year Pass
  เมื่อชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท
  ได้รับบัตร Si-Am Year Pass
  เมื่อชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
  2 Amazing Pass ได้รับบัตร Amazing Pass
  เมื่อชำระค่าธรรมเนียม 250 บาท
  ได้รับบัตร Amazing Pass
  เมื่อชำระค่าธรรมเนียม 250 บาท
  3 Si-Am Big Pack ได้รับบัตร Si-Am Big Pack
  เมื่อชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท
  ได้รับบัตร Si-Am Big Pack
  เมื่อชำระค่าธรรมเนียม 450 บาท
  4 Si-Am Kid Pack ได้รับบัตร Si-Am Kid Pack
  เมื่อชำระค่าธรรมเนียม 75 บาท
  ได้รับบัตร Si-Am Kid Pack
  เมื่อชำระค่าธรรมเนียม 75 บาท

 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กรณีเครื่องเล่นปิดให้บริการเนื่องจากการซ่อมบำรุงหรือสภาพอากาศไม่เหมาะสม
 4. ระเบียบการใช้บริการและข้อควรปฏิบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ทั้งนี้ คำชี้ขาดของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี